Bài Pháp của Thầy Thích Nhuận Nghi, 04/26/2008

BỒ ĐỀ TÂM
VĂN TƯ TU
GIỚI ĐỊNH HUỆ
Bồ đề tâm: Phàm làm bất cứ một việc gì, động cơ thúc đẫy duy nhất phải là từ tâm bồ đề mà ra, nếu không thì mọi Phật sự sẽ biến thành ma sự. Tâm bồ đề là tâm cầu sanh Tịnh Độ trong đời mạt pháp. Thời mạt Pháp tâm của chúng sanh hay chấp ngã, làm được một việc gì dễ sanh tâm cống cao ngã mạn.
Văn tư tu: phải thường học, suy luận, và hành trì.
Giới định huệ: Lấy giới luật làm gốc, phải giữ gìn giới luật mới được định, từ đó mới phát sinh ra trí huệ.
Hỏi: Tại sao phải cầu sanh Tịnh Độ mà không chịu ở lại để độ chúng sanh?
Đáp: Nếu chưa chứng được vô sanh pháp nhẩn, thì coi chừng sẽ bị chúng sanh độ. Thời mạt pháp không có một vị Thầy nào tối cao hơn Phật Di Đà, không có bạn lữ nào bằng Chư Hiền Thánh Chúng. Nguyện lớn vẫn cứ phát, nhưng ngay bây giờ phải cầu sanh Tịnh Độ.
Hãy lắng nghe những lời của Anan trong kinh Lăng Nghiêm:
"Ngũ trược ác thế thề tiên nhập"
Nhưng mà trước phải là:
"Thẫm trừ vi tế hoặc"
Hằng ngày phải quán xét tự tâm, nếu tâm đắc việc gì, phải coi chừng và dừng lại. Bồ Tát làm không có kể công, còn chúng ta mới làm được một chút xíu gì thì khoe khoan rầm rộ.
Chủ đề:

1 comments

  1. Con cũng đang tự hỏi tại sao phải cầu sanh Tịnh Độ? Nhờ đọc bài này mới hiểu rõ vì sao phải niệm Phật cầu vãng sanh

    ReplyDelete

Lên đầu trang