Phật Pháp: 07. Ưu Ðàm Đại Sư dạy

7. a. Người niệm PHẬT phải nên:
Giữ một câu Nam mô A DI ÐÀ PHẬT như dựa vào núi Tu di, lay chuyển chẳng động (Tức là dù cho có ai bài bác, phá hoại thế mấy đi nữa quyết cũng chẳng nghe). Thường nhớ, thường niệm. Sáng cũng niệm, tối cũng niệm, đi cũng niệm, ngồi cũng niệm...
Tâm niệm PHẬT chẳng bỏ qua, câu niệm PHẬT chẳng rời lòng.
Mỗi giờ, mỗi khắc cũng nhớ niệm, niệm hoài không bỏ lỡ, giống như gà ấp trứng phải thường cho hơi ấm tiếp tục thì trứng mới nở con. Còn niệm Phật hoài mà không bỏ qua thời giờ gọi là "Tịnh niệm tương tục" ắt bông sen của mình sẽ mau nở vậy.
b. Chuyên lòng xưng danh hiệu PHẬT, nhứt tâm, nhứt ý nắm giữ một câu A DI ÐÀ PHẬT.
Bởi vì:
- Chỉ một NIỆM này tức là PHẬT A DI ÐÀ.
- Chỉ một NIỆM này là viên mãnh tướng (tướng mạnh) phá địa ngục.
- Chỉ một NIỆM này là thanh gươm báu chém bầy ma, tà.
- Chỉ một NIỆM này là ngọn đuốc sáng phá cảnh tối tăm (Vô minh).
- Chỉ một NIỆM này là con thuyền to vượt qua biển khổ.
- Chỉ một NIỆM này là thuốc hay trị dứt bệnh sanh tử.
- Chỉ một NIỆM này là đường tắt mau ra khỏi tam giới.
- Chỉ một NIỆM này là tự tánh DI ÐÀ.
- Chỉ một NIỆM này là duy tâm Tịnh độ.
Giữ chắc một câu NIỆM: Nam mô A DI ÐÀ PHẬT này đừng cho quên mất...
- Có việc cũng niệm như vậy.
- Không việc cũng niệm như vậy.
- Có bệnh cũng niệm như vậy.
- Không bệnh cũng niệm như vậy.
- An vui cũng niệm như vậy.
- Buồn khổ cũng niệm như vậy.
- Sống cũng niệm như vậy.
- Chết cũng niệm như vậy.
cứ NIỆM NHƯ VẬY mãi thì cần chi phải hỏi ở nơi người khác để tìm ra đúng đường về ư ?
(Ưu Ðàm đại sư dạy).
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang