Pháp Âm: Ý nghĩa niệm Phậthttp://blip.tv/file/2191579

Từ trước tới giờ đa số quan niệm chưa chính xác về ý nghĩa niệm Phật
Tại sao chúng ta phải niệm Phật?
Để cho tâm mình tĩnh sáng: tĩnh mới sáng.
Để trừ phiền não
Để trở về bản tánh thanh tịnh giác
Để bắt tâm ở yên ngay trạng thái của Phật: Không niệm Phật thì niệm chúng sanh:
Trạng thái của tâm:
.Từ bi giống Phật
.Sân si trạng thái A Tu La
.Tham đủ thứ trạng thái ngạ quỹ
.Giữ tròn 5 giới: Trạng thái của người
.Tâm A La Hán muốn giác ngộ cho mình
.Tâm Bồ Tát: quyết tâm niệm Phật được nhất tâm để độ bà con thân quyến


A Di Đà:
Vô Lượng Thọ
Vô Lượng Quang: ánh sáng của tâm mình thì vô hạn.
Vô Lượng Giác: biết, ai cũng có cái biết theo 2 chiều: Tịnh, Nhiễm
Mặt trời chỉ sáng ban ngày, mặt trăng chỉ sáng ban đêm, chỉ có ánh sáng của tâm mình là vô hạn.
Một câu niệm Phật bao hàm tam học (giới đinh tuệ), tứ đế (khổ tập diệt đạo), lục độ, toàn bộ giáo lý của đạo Phật 8 vạn 4 ngàn pháp môn.
1. Toàn bộ giáo lý không đi ngoài Giới Định Tuệ:
Giới: ngay lúc niệm Phật, cả ba nghiệp đều thanh tịnh
Định: ngay lúc niệm Phật tâm chỉ chuyên
Tuệ: ngay khi niệm Phật từng câu từng chữ sáng ngời trong tâm
2. Tứ đế
Khổ: biết khổ mới đăng ký dự Phật Thất
Tập: nguyên nhân sanh ra đau khổ: tham muốn, sân hận, ngu si, ngã mạn, nghi ngờ, bao nhiêu thứ buồn giận thương ghét trong lòng mình (tham sân si). Ngay lúc niệm Phật diệt được tham, sân, si
Diệt: cảnh giới Niết Bàn an lạc, ngay khi niệm Phật tâm tĩnh sáng từng câu từng chữ, đó là đại Niết Bàntiêu diệt tham sân si:
Đạo: con đường dẫn đến Niết Bàn, 37 phẫm trợ Đạo, giúp mình được chánh niệm. Câu niệm Phật là con đường dẫn đến Niết Bàn.
3.Lục độ
-Đại bố thí: ngay lúc niệm Phật, xả bỏ cả thân tâm cảnh: lúc đó chỉ nhớ câu niệm Phật.
-Trì giới: ngay lúc niệm Phật, ngồi nghiêm trang thanh tịnh đâu có phạm giới
-Nhẩn nhục: ngay lúc niệm Phật, không thấy phải quấy hơn thua
-Đại tinh tấn: ngay lúc niệm Phật, niệm Phật liên tục tinh tấn, không xen tạp, không gián đoạn
-Thiền định: ngay lúc niệm Phật, không nghĩ chuyện lăng xăng, không vọng tưởng
Trí tuệ: ngay lúc niệm Phật, rõ ràng phân minh từng câu từng chữ
càng niệm Phật thì lái xe càng chuẩn: đâu phải mình khg niệm Phật mà tâm nó để cho mình yên
chỉ nhất niệm phá đa niệm: dùng 1 niệm để trừ nhiều niệm
chỉ cho mình thấy được tri kiến Phật sẳn có của mình: bản tánh Di Đà: cốt lõi trọng tâm của 8 vạn 4 ngàn Pháp môn


Ngay khi mình niệm Phật là lúc mình đang thành Phật:
HT Triệt Ngộ: 1 niệm tương ưng, 1 niệm là Phật, mỗi niệm tương ưng mỗi niệm là Phật.
Ngay lúc niệm Phật, có đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẽ đẹp: HT Vạn Đức: chỉ cần gặp Ngài là giống như đi ngoài nắng mà núp được trong tàng cây to lớn, từ tâm thanh tịnh niệm Phật chuyển được tướng.
PT cũng có phát tướng hão, nếu ai tu giỏi:


Ngay lúc niệm Phật cũng là lúc vãng sanh: Tịnh Độ có 4 cõi:
1. Phàm Thánh Đồng cư
2. Phương tiện hữu dư
3. Thật báo trang nghiêm
4. Thường tịch quang Tịnh Độ: luôn luôn ặng lẽ sáng suốt chính là cõi tâm thanh tịnh của mình, cao nhất của 4 cõi tịnh độ
"Một câu A Di Đà tâm lặng tưởng nhớ chuyên
Tuy chưa lìa cõi tục đã ngồi toà Bảo Liên"


Ngay lúc niệm Phật: độ hết tất cả chúng sanh
1. Chúng sanh ở trong: từ sáng tới chiều khởi không biết bao nhiêu ý niệm
2. Chúng sanh ở ngoài: khi độ chúng sanh ở ngoài, tướng, tâm sẽ chuyễn đổi, người ngoài nhìn thấy sẽ phát tâm tu theo


Trước nay quan niệm tới chết mới được vãng sanh Cực Lạc:
Nhưng không ngờ:
Kinh Nguyên Thuỷ: "Phật Pháp thiết thực hiện tại đến để mà thấy không có trải qua thời gian"
Tu chứng đồng thời, ngay lúc tu là cảm nhận được hiệu quả của sự tu.
Phải hạ thủ ngay đây hiện giờ chứ đừng có hẹn.
An lạc ngay lúc mình tu: cảm nhận được an lạc, hạnh phúc, vui, bởi vậy mới tu được.


Niệm Phật làm sao mới đúng? Ba điểu kiện quan trọng của việc niệm Phật.
Tín:
-Sự: chắc chắn có ông cha lành từ bi mở vòng tay rộng lớn tiếp đón chúng sanh. Tin cõi nước Tịnh Độ là có thật, trang nghiêm, thanh tịnh thù thắng
-Lý: ngay tâm thanh tịnh giác, tâm đó chính là Phật A Di Đà
Nguyện: Phải thiết tha
Hạnh:
Niệm thầm: niệm riêng 1 mình, dễ ngủ gục. Hai bệnh: tán loạn, hôn trầm.
Khẻ động môi: khi niệm 1 mình, kim cang trì
Niệm lớn: khi niệm với đại chúng
Tiến sâu hơn là: Tâm miệng tiếng hợp nhất với nhau mới được gọi là công phu. Giống như 1 người ngủ say có người kế bên đánh thức mình dậy. Tâm mình ngủ say từ vô thỉ kiếp lận.
Sống say chết mộng: mơ mơ mộng mộng, mờ mờ mịt mịt, dùng câu niệm Phật để cho tĩnh cho giác
Phải buông bỏ muôn duyên nhất tâm niệm Phật: khi niệm Phật đừng lo lắng chuyện gì hết. Nhắm lo nổi hôn? Sắc đẹp tàn phai theo năm tháng, tiền giữ được không?
"Dã tràng sa cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì"
Trên đời này có cái gì mà quan trọng nhất hay không?
Cần phải chú ý: đừng tham nhiều mà chỉ cần tinh thuần, không lấy trên số lượng, HT Ấn Quang dạy: không mong đợi thấy Phật, chỉ lo được nhất tâm. Mong đợi có khi trở thành bệnh. Đừng có được ít mà cho là đủ. Mới được thanh tịnh chút ít, phải tiến lên nữa. Tới lúc sạch trọi phiền não mới được.


Phụ: Làm việc lành để bảo hộ chánh Pháp: giúp ích cho sự tu hành được tăng tiến.
Phải nhận thức được vô thường, cuộc đời trôi qua thoáng chốc đã bạc đầu nên đừng hẹn
Trương Tổ Lưu, khuyên tu hẹn 3 điều:
1. Cha chưa chôn
2. Con trai chưa lấy vợ
3. Con gái chưa gả chồng
1 tháng sau qua đời:
"Bạn tôi tên là Trương Tổ Lưu
Khuyên ông niệm Phật hẹn ba điều
Ba điều chưa đến vô thường bắt
Đáng trách Diêm Vương chẳng nể nhau"
"Ngày nay đã qua, mạng sống giảm dần"
Dù thuận hay nghịch cũng vẫn không thối lui
Giữ cho được bền: nước chảy đá mòn


Lợi ích:
+Tiêu tội tăng phước: 1 câu niệm Phật tiêu tội nặng trong 80 ức kiếp, 1 cái nhà tối ngàn năm chỉ cần 1 ngọn đèn là sáng lên
+Thân tâm an lành, 3 nghiệp thanh tịnh, hiển lộ dáng vẻ hoan hỷ giác ngộ
+Hiện tại chánh niệm, lâm chung chắc chắn vãng sanh

Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang