Nhập Bồ Tát Hạnh - Sám hối nghiệp chướng 3

Sám hối nghiệp chướng 1
Sám hối nghiệp chướng 2

25. Con cũng xin đảnh lễ tất cả tháp thờ Phật, lễ nguồn gốc tâm Bồ Đề, lễ các bậc trì giới đệ nhất và các vị trú trì, giáo thọ sư.

26. Từ nay cho đến khi được Vô thượng bồ đề, con nguyện quay về nương tựa Phật, Pháp và toàn thể chư Bồ tát.

27. Trước chư Phật ở khắp mười phương và chư thánh chúng sẵn tâm đại bi và tâm bồ đề, con xin chắp tay thành khẩn khấn nguyện như sau:

28. Trong đời này hoặc các đời khác kể từ vô thỉ luân hồi cho đến nay, bao nhiêu tội ác mà con vì không biết, đã tự làm hoặc khuyên người khác làm;

29. Hoặc do ngu si dẫn dắt mà con đã tán đồng việc ác của kẻ khác. Nay con đã thấy tội lỗi, đối trước chư Phật con xin thành tâm sám hối.

30. Do phiền não quấy động ba nghiệp, con đã gây ra những tổn hại đối với cha mẹ, với Ba ngôi báu, với Thầy Tổ và những người khác.

31. Vì trong quá khứ con đã phạm nhiều tội lỗi, nên nay con đã thành kẻ có tội. Tất cả những tội lỗi khó dung thứ ấy, nay đối trước chư Phật con đều xin sám hối.

32. Nếu lỡ khi sám hối chưa sạch tội mà thân con đã chết mất, thì làm sao con thoát khỏi tội lỗi đây? Thế nên con khẩn thiết xin Ngày hãy mau cứu giúp con.

33. Thần chết không đáng tin cậy gì cả, không chờ tội của ta sạch hay chưa, bất kể có bệnh không bệnh, tử thần đều có thể đoạt mạng. Cho nên thật không thể ỷ vào sự sống của mình.

34. Vì không biết rằng khi chết phải bỏ lại tất cả, nên chúng ta đã vì những người thân và kẻ thù mà tạo ra đủ thứ tội lỗi.

35. Đời người như mộng huyễn, bất kể chuyện gì ta đã trải nghiệm cũng chỉ còn là ký ức trong tâm. Việc qua rồi là không bao giờ thấy lại.

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang