Nghi thức: Khóa cúng vong

Nam mô Đại Thánh Cứu Bạt Minh Đồ Bổn Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)
Từ bi quảng đại diệu khó lường
Cứu khổ đường mê Địa Tạng Vương
Tích trượng rung thời khai địa ngục
Thần châu chỗ chiếu hết đau thương
Bi quang cứu tế u minh giới
Pháp lực dương buồm Bát Nhã thuyền
Tiếp dẫn tinh thần cao đuốc tuệ
Đường đường khắp phóng ngọc hào quang
Nam mô tiếp dẫn Đạo Sư Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

U Minh Giáo Chủ, Địa Tạng Đại Sư hoằng khai phương tiện, khắp rộng từ bi.  Quá khứ phụng sự chư Phật.  Nhân hưng vạn thiện
Hiện tại vì độ quần mê
Hóa thân Bồ Tát
Từ quang tỏa thấu đường nẻo cửu tuyền
Tuệ nhật sáng soi thiết vi u ám
Dẫn chúng sanh vào cửa Chánh giác
Độ khổ thú lên đường Bồ Đề

Hôm nay hiện tiền.... nhân tấc lòng hiếu, sửa soạn cơm chay, cầu diệu lực chú thần cứu đường mê qua hiểm ải.  Nguyện Bồ Tát tiếp tịnh phách thân nhân, dẫn dắt từng bước, từng bước quang minh.  Nhờ đại hùng lực Phật từ bi phá vỡ trùng trùng u ám.

Thân vàng rực rỡ tuyệt trần ai, khắp phóng hào quang chiếu cửu cai, trệ phách u hồn mong tiếp dẫn, đường mê nay hóa đóa sen khai.

Nam Mô Dẫn Đạo Lộ Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (3 lần)

HƯƠNG HOA THỈNH
Nhất tâm triệu thỉnh
Thức thần phân biệt nên có xoay vần
Hơi thở ra liền thành phân cách
Tánh Phật như như bản lai thường trụ
Sanh tử luân hồi Niết Bàn giải thoát

Nay tại nước ...., tiểu bang..., tỉnh..., chúng con phụng vì chánh tiến hương linh..., mất ngày..., tại... cùng đàn tràng đẳng đẳng hải hội nhất thiết chư hương linh.

Nguyện nghe tiếng mõ chuông y lời cung thỉnh, giáng phó đạo tràng, an tọa bài vị thọ nhận cúng dàng. (3 lần)

CHÚ BIẾN THỰC
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế.  Án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (7 lần)

CHÚ BIẾN THỦY
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bác ra tô rô, bác ra tô rô, ta bà ha. (7 lần)


CHÚ PHỔ CÚNG DÀNG
Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng. (7 lần)

Trăm năm bóng ảnh chóng tựa sát na, bốn đại huyễn thân đâu có lâu dài.  Mỗi ngày trần lao cho nên nghiệp thức mơ màng.  Chẳng biết nhất tánh viên minh, rông rỡ 6 căn tham dục.  Công danh phú quý, chung quy một giấc mộng vô thường.  Tranh ngã, tranh nhân, khoe tài cậy giỏi, gió lửa rời tan còn chi già trẻ, đầu non khe suối chôn bao kẻ anh hùng.  Tóc xanh mới đây nay đà bạc trắng.  Lễ mừng sanh hạ hôm nào nay tiếp tới kỳ phúng điếu.  Một bao máu thịt, trăm năm khổ luyến ân tình, mấy thước xương khô buông lung tham sẻn bạc tiền.

Hơi thở đã ra thật khó trở lại.  Bóng chiều đã xế đâu chắc ngày mai.  Giòng sông ái bao giờ ngừng chìm nổi.  Cảnh nhà khuyên dứt mối tơ vương.  Hướng về Quy Y Tam Bảo.  Nếu cứ đắm luyến việc đời, vua Diêm La hốt nhiên cho bắt.  Quay đầu trở lại không còn thấy một người thân.  Núi đao rừng kiếm chịu vạc đồng dầu sôi, thời vạn tử thiên sinh.  Gặp chém chặt thì một phút phân hai đoạn, khát uống đồng sôi, đói ăn sắt nóng, kiếp kiếp đắng cay, rồi lại luân hồi.  Mặc áo lông đeo sừng, miệng ngậm hàm sắt, mang nặng chở xa đói rét roi vọt, thịt xương dâng người để đền nợ cũ.  Oan khiên chất chứa ăn nuốt lẫn nhau.  Khi ấy hối hận học đạo không biết nhờ đâu.  Chi bằng ngay lúc này phát tâm tu hành, chớ đợi thì giờ qua mất.  Nhân sinh trăm tuổi như bóng chiều tàn, ngọn đèn trước gió, giọt sương đầu cỏ, sao cứ tâm tư trăm mối, ý khởi ngàn đầu, lưới trần lao miên mật bao khoen, giây ân ái thắt chặt vạn kết.  Núi kiêu mạn sừng sững ngang trời.  Bể tham lam không bờ không bến.  Chi bằng niệm Phật tu hành liền được vãng sanh cõi Phật.

Đời người trăm tuổi như khảy móng tay có khác nào chiếc lá trôi xuôi, hay tương tợ trời Tây thỏ lặn, đập hòn đá mong cầu ánh lửa, bóng ngựa câu bên cửa thoáng qua, ngọn đèn lưu trước trận phong ba, hạt móc sớm treo trên ngọn cỏ.  Thuyền chưa tới bờ ván đà hư mục, chớp mắt thôi chỉ thấy mịt mờ.  Sao tình nghĩa còn nhiều vướng vít, mà ý hoài rối rít tơi bời, lưới trần gian khin khít muôn trùng, trí vẫn để trong vòng lăn lộn, cảnh ái thằng nút thắt nghìn khoen, tình vẫ hướng vào nơi trói buộc, núi kêu mạn chất chồng gò đống, biển tham sân cuồn cuộn phong ba, chỉ còn cách sớm hôm niệm Phật mới mong về cõi yên vui.

Nay các chân linh đã nghe bài kệ vô sinh để khỏi gây nhân hữu lậu, xin các chân linh nghe thêm bài kệ hàng ma:
Lửa mồi ánh chớp có gì đâu?
Ân ái sao còn vướng vít nhau
Một túi da khô đầy uế vật
Tấm thân vàng kệch rượu cơm hầu
Luân hồi sống chết ai là khỏi
Tờ lệnh Diêm La kíp tới hầu
Phúc tội tóc tơ bày rõ hết
Phân minh sổ sách trước như sau
Cột đồng giường sắt trông ghê khiếp
Khóc thét kêu gào tránh được đâu
Hối lại tu hành e đã muộn
Đầu thai làm kiếp ngựa hay trâu
Nghiệp duyên chồng chất quên đời trước
Nhờ Phật rồi may mới thoát cầu
Một điểm chân như ai nấy sẵn
Thoát vòng sanh tử niệm lên mau.

Này các chân linh kíp kíp theo tôi niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT và 4 THÁNH HIỆU để được vãng sanh về nơi Cực Lạc.

*Quạ bay thỏ chạy chóng như thoi
Than hỡi đời ta được mấy hồi
Chỉ cõi Tây Phương An Lạc cảnh
Quay đầu ta kíp niệm đi thôi.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (30 lần)

*Dù cho nhà ngọc với kho vàng
Cảnh đến vô thường khó nỗi mang
Chỉ cõi Tây Phương nơi Lạc Cảnh
Quán Âm Bồ Tát độ cho sang.
NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (10 lần)

*Sống trên bảy chục mấy ai đâu
Trăm tuổi xem như bóng ngựa câu
Chỉ cõi Tây Phương nơi Lạc cảnh
Cầu xin Thế Chí độ sang mau.
NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT (10 lần)

*Dơ tay cất bước tội ngang mày
Địa ngục đao sơn cửa rộng thay
Chỉ cõi Tây Phương nơi Lạc cảnh
Cầu xin Địa Tạng độ qua ngay.
NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ-TÁT (10 lần)

*Hàm đan giấc mộng có hay chi
Cuộc thế lân la mãi làm gì?
Chỉ cõi Tây Phương An Lạc cảnh
Cầu xin Thanh Tịnh độ cho về
NAM MÔ THANH TỊNH ĐẠI HẢI CHÚNG BỒ TÁT (10 lần)

Nguyện vong chóng sinh sang Tịnh Độ
Ngôi Cửu Liên là chỗ náu nương
Vô sanh sen nở ngát hương
Chư Tôn Bồ Tát bên đường tiếp nghinh
Chốn ao báu muôn sen đua nở
Phật DI ĐÀ, THẾ CHÍ, QUÁN ÂM
Tiếp liền về cảnh vui tâm
Phát lời thề nguyện dự phần tiêu dao

*Hết thảy pháp hữu vi
Như mộng, huyễn, bọt ảnh
Như sương cũng như chớp
Nên thường quán như vậy

*Muôn hành vô thường
Là Pháp sanh diệt
Sanh diệt, diệt rồi
Tịch diệt mới vui.

Này các chân linh, chân tâm sáng tỏ, kết sử tan không,
Chúc nguyện cầu giác linh qua khỏi cảnh nhân gian sinh tử
Kíp tới nơi không hải Như Lai.
Đức Quán Âm nhậm tình bầu bạn,
Ngài Thế Chí niệm nghĩa trúc mai.
Ao bát đức mặc tình tắm mát,
Đài cửu liên dạo gót dong chơi,
Sen nở bông hoa Thượng Phẩm,
Phật trao thọ ký kim giai.

CHÚ VÃNG SANH
Nam mô a di đa bà dạ, đa tha dà đa dạ, đa điệt dạ tha.
A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ,
A di rị đa tỳ ca lan đế, a di rị đa tỳ ca lan đá,
Già di nị già già na chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Tiêu dao chân thế giới
Khoái lạc bảo liên đài,
Chắp tay trước Thế Tôn,
Được Như Lại thọ ký.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang