Khóa Niệm Phật: Ngày 16/07/2011

Một trái bí thật to của 1 bạn đạo trồng, đây là trái thứ hai rồi, lần trước chùa nấu canh bí rất ngon

Đồ xào thập cẩm

Canh cải xanh

Nui xào

Rau câu

Chè đậu, do một Sư huynh nấu, ngon lắm, có đậu trắng và đậu lima

Hôm nay Ni Sư giảng tiếp Kinh A Di Đà:
A Di Đà Phật là giáo chủ của cõi Cực Lạc.

"Phật A Di Đà thành Phật đến nay có đến 10 kiếp"
Diệt vô minh thì Pháp thân hiển lộ (như mây che mặt trăng).  Pháp thân đã có sẵn.
1 kiếp = 18 triệu 800 ngàn năm
tu = sửa = buông bỏ 5 ham muốn (tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ)
Muốn thành Phật thì buông.  Muốn thành chúng sanh thì nắm.
Khổ do mình mà ra, không ai làm cho mình khổ.  Muốn cái gì mà người ta không cho thì thôi đừng có muốn nữa.
Học Phật gom lại chỉ là 1 chữ buông.  Càng tu càng buông bỏ.

Nhất sanh bổ xứ:  1 đời thành Phật
Đức Phật Thích Ca nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cho mình tin sâu và tin chắc.
Công đức (của Phật A Di Đà) + Chí nguyện (của Phật A Di Đà) = thế giới Cực lạc
Nam mô = quy mạng
A Di Đà Phật = vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức.
Khi không có chuyện thì chậm rãi niệm Nam Mô A Di Đà Phật.  Còn khi có chuyện thì kêu gọi thất thanh, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật...  Có 1 cụ già bị pháo kích, ở dười hầm sợ quá, mới đầu còn Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó pháo kích càng nhiều, cụ bèn A Di Đà Phật.  Cuối cùng, pháo liên tục, cụ sợ quá sợ chỉ còn có Mô Phật, mô Phật :)

A Bệ Bạt Trí:  bất thối (Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên giác), không lùi, không bị rơi rớt lại 6 nẻo luân hồi (trời, người, a tu la, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh).
.Hạnh bất thối:  hạnh Bồ Tát
.Niệm bất thối:  như giòng nước chảy luôn luôn không ngừng.

Người phạm tội ngũ nghịch, thập ác, không dự phần vãng sanh nếu khi lâm chung không gặp được thiện hữu tri thức khai thị.

Tội ngũ nghịch:  giết cha, giết mẹ, giết A xà lê, phá hòa hợp Tăng, làm thân Phật chảy máu.
Thập ác:
.Thân: sát, đạo, dâm
.Miệng: nói dối, hai chiều, hung ác, thiêu dệt
.Ý: tham, sân, si

Kinh Hoa Nghiêm, phẩm cuối cùng, Hạnh Phổ Hiền, Đức Phật có chỉ đường về Cực lạc:

1.  Một là lễ kính chư Phật
2.  Hai là xưng tán Như Lai
3.  Ba là quảng tu cúng dường
4.  Bốn là sám hối nghiệp chướng
5.  Năm là tùy hỷ công đức
6.  Sáu là thỉnh chuyển Pháp luân
7.  Bảy là thỉnh Phật trụ thế
8.  Tám là thường theo học Phật
9.  Chín là tùy thuận chúng sanh
10.  Mười là phổ giai hồi hướng

Tùy hỷ công đức tức là thấy ai làm việc lành tốt thì vui theo.  Chúng sanh có tánh tật đố.  Có khi tật đố lộ liễu, có khi cũng vi tế.  Thí dụ như bà đó cúng dường nhiều tại bà ấy giàu, còn tui nghèo nên không cúng được.  Giàu mới cúng chứ đâu có tốt gì...

Mình tu mục đích là cầu giải thoát, không tu theo phong trào (thấy người ta đi tu mình đi cho vui).  Tu là sửa, người ta góp ý, không buồn.  Được bạn nhắc nhở có buồn không?

Về Cực Lạc thì được thân cận với các bậc thượng thiện nhân, tức là bậc nhất sanh bổ xứ, hay còn 1 đời nữa là thành Phật.

Phật tử có hai:
.  Sơ cơ
.  Thuần thành:  oai nghi tế hạnh, nói lời ái ngữ, hỗ trợ Tam Bảo.  Ăn nói thô lỗ thì là mang cái mác, thì không xứng đáng. 

Mình tu thì tự mình biết mình vãng sanh hay đọa lạc.  Phật cho mình bản đồ rất rõ.  Nếu làm lành khi lâm chung thân không đau đớn, tâm không hoảng loạn, cảnh lành hiện ra khiến mình vui.

Biết vậy thì ráng tu, dầu cho ai có làm khổ, cũng ráng mà tu.

Luôn đặt 3 câu hỏi mình có tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật hay không.  Đây là kim chỉ nam để đưa chúng ta về Cực Lạc.

Chúng ta cùng tu 1 tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là nghiệp Niệm Phật vô lậu, bất tư nghì.

Tu là xét mình, bạn mình tu hay dở kệ người ta, đừng để ý tới người ta, đừng phê bình như là người đó nói hay mà làm dở.  Đó là chuyện của người ta, mình phải phản quang tự kỹ:
"Chân mình thì lấm lê mê
Cứ cầm bó đuốc mà dê thân người"

Trừ khi nào người ta nhờ mình nhắc thì mình mới nhắc, mình nhắc mà người ta không thích thì rút lui.  Đừng nói là tui làm thiện tri thức cho bạn, đừng làm thầy giáo của bạn mình.

Tóm lại, tin sâu, nguyện thiết, hành miên mật thì bảo đảm vãng sanh.  Về Cực Lạc không thành Phật liền, nhưng không còn thối chuyển vì được gần Phật, Bồ Tát và các bậc thượng thiện nhân.

Chúc các bạn luôn tin sâu, nguyện thiết và hành miên mật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang