Phật Học Thường Thức 9 – Tôn Kính Phật

Ngài Huyền Giác:
Xương tan thịt nát chửa đền xong
Một câu thấu suốt siêu ngàn ức
Đạo Phật là đạo trí tuệ, càng hiểu Phật, càng tin Phật, càng kính Phật
Kính Phật thì phải làm sao?
.Thờ Phật
.Lạy Phật
.Cúng Phật
I. TẠI SAO CHÚNG TA THỜ PHẬT?
1. Vì Phật là bậc đáng tôn thờ
2. Vì Phật có đầy đủ đức tính từ bi, trí tuệ
3. Vì Phật là bậc đại hùng, đại lực, đại từ bi
4. Những lời nói, cử chỉ, hành động của Ngài cao thượng, sáng suốt đáng để chúng ta tôn thờ
Mắt thế Tôn nhìn xa ngoài muôn dặm
Lòng Thế Tôn như biển thẩm xanh màu
Tay hiền từ đốt đuốc giữa đêm thâu
Với Pháp nhủ đầy vàng châu cảm mến

Phải thờ Đức Phật nào?
-Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
-Đức Phật A-Di-Đà
-Thờ ba đời chư Phật: Phật Thích Ca, Phật Di-Đà và Đức Di-Lặc.
Cách thức thờ Phật:
-Phía trước thờ Phật, phía sau thờ cửu huyền thất tổ.
-Hay trên thờ Phật, dưới thờ cửu huyền thất tổ
Có 3 hạng người thờ Phật:
. Đệ tử ma thờ Phật: tuy thọ giới nhưng thích làm việc tà, không có niềm tin chân chánh, không biết tội ác.
. Người trời thờ Phật: giữ gìn 5 giới, thực hành 10 điều lành trọn vẹn, tin tội phước, làm lành sẽ được quả thiện.
. Đệ tử Phât thờ Phật: vâng giữ chánh giới, học rộng giáo lý, tu sửa bản thân mình, tăng trưởng trí tuệ. Biết thế gian là đau khổ tâm không mê thích, thực hành từ bi hỷ xả, thương xót chúng sanh mong cứu giúp tất cả.
II. LẠY PHẬT
1. Ý nghĩa lạy Phật
Khi Đức Phật còn tại thế, các đệ tử từ vua quan, đến dân chúng, mỗi lần được may mắn gặp Phật và đặt trán mình lên chân Ngài để tỏ lòng tôn kính Đức Phật.

2. Lạy Phật như thế nào?
- Khi lạy Phật thân tâm cung kính lễ, đừng lạy cho lấy có, thấy giống như đức Phật sống đang hiện diện trước mặt mình. Làm gì với sự cung kính thì công đức vô lượng.
Tội nặng nhất của mình là ngã mạn vì vô minh mê lầm không thấy được sự thật
- Đừng lạy vì ngã mạn cầu danh
Có 4 cách lạy Phật:
1. Lạy phát trí thanh tịnh: Nhiếp tâm cung kính rất mực không có gì xen tạp vô.Tâm thanh tịnh phước đức vô lượng vô biên
2. Lạy vào khắp pháp giới: 1 lễ khắp cùng tất cả hằng hà sa số chư Phật
3. Lạy chánh quán: quán xét chân chánh, mình với Phật đồng có trí giác ngộ như nhau, mình bị mê lầm, mình muốn hướng đến tu tập giống như trí tuệ của Phật
4. Lạy sự thật bình đẳng Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn
Tâm rỗng mới lặng, tâm Phật cũng rỗng lặng nên phù hợp với nhau
10 công đức lạy Phật
1. Được sắc thân tốt đẹp
2. Mọi người tin dùng
3. Bình tĩnh giữa đông người
4. Được chư Phật gia hộ
5. Đầy đủ oai nghi lớn
6. Mọi người nương theo
7. Chư Thiên cung kính
8. Đủ phước đức lớn
9. Lâm chung được vãng sanh
10. Mau chứng quả Niết Bàn
Lạy Phật để dẹp trừ tâm cao ngạo, cho mình là hay hơn, tỏ lòng cung kính mới phát sanh công đức. Mình lạy nhiều hơn người khác sanh tâm kiêu mạn khi dễ người ít lạy. Cung kính đối với mọi người vì mọi đều là Phật tương lai. Lâu lâu mình có cự có quạu không? Những người gần gũi chung quanh mình phải có tâm cung kính quý trọng biết ơn.
III CÚNG PHẬT
Nói cho đầy đủ là cúng dường Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng
1. Ý nghĩa cúng Phật
Sự cúng dường này làm cho chúng ta gần với Phật, có cảm tưởng như bao giờ cũng ở bên cạnh, được kết duyên lành quyết noi theo bước chân của Ngài. Giống như chấm dầu vào ngọn đèn trí tuệ để soi sáng chánh Pháp soi rạng khắp tất cả cho chúng sanh thấy đường đi đường về.
2. Cúng Phật với những gì?
Dùng hương thơm, đèn sáng, hoa tươi, trái tốt, nước trong và đôi khi thêm cơm trắng là đủ.
3. Năm loại hương cúng Phật:
a) Hương Giới:
Không biết giữ giới sát sanh nên chiến tranh đau khổ
b) Hương Định: Tâm của mình có lén đi một mình không?
c) Hương Tuệ: Biết được thân này là giả, chỉ tồn tại trong 1 hơi thở, nên không bị ràng buộc
d) Hương Giải Thoát:  Không bị ràng buộc là giải thoát
e) Hương Tri kiến giải thoát: Biết được con đường giải thoát để hướng dẫn mọi người
4. Cúng dường Pháp bảo
Phải học Kinh, Luật, Luận để nhận định rõ thế nào là chánh Pháp. Phiên dịch Kinh điển hoằng pháp lợi sanh, diễn giảng sáng tác, ấn tống xuất bản Kinh điển để phổ thông Pháp bảo.
Một câu nhiễm tâm thần đều giúp tới bờ kia
Nghĩ suy thường tu tập, dùng làm thuyền bè
Hoặc lấy hay bỏ qua tai đều thành duyên
Một câu cùng một kệ tăng tấn đạo bồ đề
5. Cúng dường Tăng bảo
Không nên phân biệt Tăng ở xứ nào, chùa nào hay phái nào. Vị nào có đầy đủ giới đức chúng ta sẵn sàng cung kính cúng dường.
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang