Đến Tham Dự Những Khóa Tu Niệm Phật, Tam Thời Hệ Niệm... tại Thôn Di Đà

[image%255B11%255D.png]

Làng A Di Đà (Thôn Di Đà của Tịnh Tông Học Hội, tại tiểu bang Pennsylvania, Hoa Kỳ) mới mua gần đây và tháng 9 năm nay (2014) là chính thức của Tịnh Tông Học Hội, đã mở nhiều khóa tu niệm Phật, cũng như Tam Thời Hệ Niệm, thuyết pháp... rất lợi ích cho chúng sanh hữu hình và vô hình. Khóa tu ở Thôn Di Đà thật an lạc thanh tịnh. Thôn Di Đà tương lai sẽ tiếp tục là nơi chuyên tu theo Pháp Môn Niệm Phật, tổ chức các khóa niệm Phật, Tam Thời Hệ Niệm... và sẽ là nơi tốt lành và thù thắng. Hy vọng Thôn Di Đà sẽ là đạo tràng niệm phật thanh tịnh giúp chúng sanh hữu hình và vô hình đều tu theo Pháp Môn Niệm Phật cùng vãng sanh cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà. Tất cả các khóa tu niệm Phật, Tam Thời Hệ Niệm đều miễn phí ẩm thực và chỗ ở. Nếu các bạn có đủ duyên nên đến Thôn Di Đà cộng tu cùng đại chúng. Dù bạn là người Hoa, Việt... đều đến Thôn Di Đà cộng tu được, không sao cả. Đạo tràng đều có nhiều người Hoa, người Việt... niệm Phật chung. Thuyết pháp tiếng Hoa, đều có thông dịch sang tiếng Việt và gần đây có Pháp Sư thuyết pháp bằng tiếng Việt. Thôn Di Đà vẫn con đang trong quá trình sửa chữa thiết kế, nâng cấp xây dựng, phát triển đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh và quy mô hơn... tuy nhiên các khóa tu vẫn cộng tu trong Chánh Điện được, không ảnh hưởng. Nếu các bạn muốn tham dự khóa tu niệm Phật hàng tháng, hoặc niệm Phật 24 tiếng hoặc 7 ngày hoặc Tam Thời Hệ Niệm... tại Thôn Di Đà, xin liên lạc thông tin dưới đây để biết thêm chi tiết: Mituo Village (Thôn Di Đà), Địa Chỉ: 343 Conrad Road, Alburtis PA 18011, United States, Điện Thoại: (267) 455-4698, Email: mituovillage@gmail.com , Website: www.mituovillage.com

Diệu Âm Thiện Thông

Chủ đề: , , ,

0 comments

Lên đầu trang