CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP ĐẠI ĐỨC THÍCH PHƯỚC TIẾN TẠI MỸ QUỐC TỪ NGÀY 12/10 ĐẾN NGÀY 18/12/2017

Đã Xả Các Sự Nghiệp Thế Gian
Là Trú Xứ Của Các Công Đức
Tối Thượng Giữa Tất Cả Chúng Hội
Kính Lễ Chân Tịnh Đại Đức Tăng
Luận Đại Trí Độ
                                                                                                                           
                                
*TIỂU BANG NEWJERSEY                   
Từ Ngày 12 Đến Ngày 13 /10 / 2017           
                                                                                                                                                                               
 - TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN           
                                   
Thứ Sáu:    Ngày 13 - 10 - 2017
Buổi Tối:   7:30 Pm - 9:00 Pm       THUYẾT GIẢNG       
Địa Chỉ:     317  PRINCETON AVE . STRAFFORD,  NJ  08084
Tel:            (267) 825 - 5265                     

 * TIỂU BANG PENNSYLVANIA      
  Từ Ngày 12 Đến Ngày 18 / 10 / 2017      
                   
         CHÙA A DI ĐÀ  

Thứ Bảy:    Ngày 14 - 10 – 2017                                                    
Từ:            10:00 Am - 12:30 Pm      THUYẾT GIẢNG        
Địa Chỉ:     2001  BRIGGS ST . HARRISBURG, PA 17103
Tel:            (717) 236 - 4336 / (410) 303  3644         

       -  CHÙA PHÁP BẢO               
                                   
Chủ Bảy:    Ngày 14 - 10 - 2017                                                                         
Buổi Tối:     7:30 Pm - 9:30 Pm       THUYẾT GIẢNG               
Địa Chỉ:      7501 OAK LAND ROAD. ELKINS PARK, PA  19027       
Tel:             (267) 636 - 5962 / (215) 406 - 7861  
                                                                                                                                                                                                             
        - CHÙA LINH QUANG      
                                                   
Chủ Nhật:   Ngày 15 - 10 - 2017                                         
Từ:              10:00 Am - 12:00 Pm         THUYẾT GIẢNG            
Địa Chỉ: 821 RIDGE RD  (563 HWY). TELFORD,  PA 18969
Tel:        (215) 234 - 0930 / (215) 435 - 3984     

           -  CHÙA GIÁC LÂM                           
                               
Chủ Nhật:     Ngày 15 - 10 - 2017                                                                   
Buổi Sáng:    2:00 Pm - 4:00 Pm     THUYẾT GIẢNG   
Địa Chỉ:        131  NYACK  AVE,  LANSDOWNE,  PA  19050
Tel:               (610) 626 - 8499                
                     
               -  HINDU TEMPLE    
HỘI PHẬT HỌC PHÁP DUYÊN TỔ CHỨC   
                                                                                    
Thứ Ba       Ngày 17 - 10 - 2017              
Từ:               10:00 Am  - 6:00 Pm      TU HỌC MỘT NGÀY                   
Địa Chỉ:       571  S.  PAMONA RD .. PAMONA CITY, NJ 08240
Tel: (609)442-1793/ (609)705-2481/ (609)317-5564/(609)334-9835/( 609) 576-1948      
                                                                                    
* TIỂU BANG NORTH CAROLINA        
   Từ Ngày 18 Đến Ngày 19 / 10 / 2017                         
                                               
- THIỀN VIỆN MINH ĐĂNG QUANG                  
                              
Thứ Tư:      Ngày 18 - 10 - 2017
Từ:              7:30 Pm - 9:00 Pm       THUYẾT GIẢNG     
Địa Chỉ:  4310  W. SUGAR CREEK RD.  CHARLOTTE, NC  28269
Tel:              (980) 422 - 5137                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                * TIỂU BANG ILLINOIS                            
Từ Ngày 19 Đến Ngày 22/ 10 / 2017     

         - CHÙA LIÊN HOA               
                 
Thứ Năm:     Ngày 19 - 10 - 2017
Buổi Tối:      8:00 Pm - 9:30 Pm     THUYẾT GIẢNG                                                                           
Địa Chỉ:       1634  N . KEDZIE AVE . CHICAGO,  IL 60647
Tel:              (773) 931 - 8968        
                                                                                                              
       - CHÙA QUANG MINH              
                                        
Thứ Sáu:     Ngày 20 - 10 - 2017
Buổi Tối:    8:00 Pm - 9:30 Pm      THUYẾT GIẢNG      
Địa Chỉ:     4429 N. DAMER AVE. CHICAGO, IL 60625
Tel:            (773) 275 - 6859                        

 - TU VIỆN THIỆN TƯỜNG        
                                                            
Thứ Bảy:   Ngày 21 - 10 - 2017
Từ:            11:00 Am – 12:30 Pm     THUYẾT GIẢNG             
Địa Chỉ:    1514 N. MCKINLEY AVE.  CHAMPAIGN, IL 61821
Tel:            (217) 552 - 1479 / (217) 979 - 9057 / (773) 280 - 4842                     
                                                                        
     - CHÙA QUANG MINH              
                                           
Thứ Bảy:   Ngày 21 - 10 - 2017
Từ:            8:00 Pm – 9:30 Pm     THUYẾT GIẢNG             
Địa Chỉ:    4429 N. DAMER AVE. CHICAGO, IL 60625
Tel:            (773) 275 - 6859                                      
                                                                                                                                                                                                                         
*TIỂU BANG NEW YORK            
Từ Ngày 22 Đến Ngày 23 / 10 / 2017               
                            
      - CHÙA THẬP PHƯƠNG  

Chủ Nhật:   Ngày 22 - 10 - 2017
Từ:              10:30 Am - 12:00 Pm       THUYẾT GIẢNG
Địa Chỉ:      2222  ANDREWS AVE . BRONX, NY  10453
Tel:             (347) 772 -  9425                                       

    - TƯ GIA AN LINDA LƯU TRẦN            
                    
Chủ Nhật:    Ngày 22 - 10 - 2017                                     
Từ:               5:00 Pm - 6:30 Pm       THUYẾT GIẢNG
Địa Chỉ:       2 SUSAN CT.  HOLTSVILLE, NY  11742
Tel:               (516) 297 - 4322 / (631) 704 - 2044 
                                                                                        
     TIỂU BANG MICHIGAN                        
   Từ Ngày 23 Đến 25 / 10 / 2017       


  - TƯ GIA TƯỜNG NGHIÊM                
                                                          
Thứ Hai     Ngày 23 - 10 - 2017
Từ:             7:00 Pm  - 9:30 Pm                                          
Địa Chỉ:     18 CALHOUN  AVE. WYOMING, MI 49548  
Tel:            (616) 818 - 8843          
                                                                                                                                                                                                                                                                    
        -  TU VIỆN LINH PHONG                                            
                                                          
Thứ Ba:     Ngày 24 - 10 - 2017
Từ:            8:00 Pm  - 9:30 Pm      THUYẾT GIẢNG                                        
Địa Chỉ:     2690  E  TENMILE  RDWARREN, MI 48091             
Tel:            (586) 427 - 9437           
                                                                                                                          
* TIỂU BANG VIRGINIA      
Từ Ngày 25 Đến Ngày 28 / 10 / 2017                
                          
       TỊNH XÁ HƯƠNG THIỀN                         
                                                 
Thứ Tư:     Ngày 2̀5 - 10 - 2017                                                                       
Buổi Tối:    7:00 Pm - 9:00 Pm    THUYẾT  GIẢNG
Địa Chỉ:     4516  GUINEA  RDFAIRFAX, VA 22032                 
Tel:            (703) 677 - 1708             
                             
      - CHÙA PHƯỚC THÀ̀NH                         

Thứ Sáu:   Ngày 27 - 10 - 2017
Buổi Tối:    7:30 Pm - 9:00 Pm      THUYẾT GIẢNG  
Địa Chỉ:     4901 RAVENSWORTH  RD.  ANNANDALE,  VA 22003
Tel:            (703) 677 - 5775              
                                                              
* TIỂU BANG GEORGIA                                     
Từ Ngày 28 Đến Ngày 30 / 10 / 2017   
               
      - CHÙA ĐẠI BI TÂM

Thứ Bảy:     Ngày 28 - 10 - 2017
Buổi Sáng:  11:00 Am - 12:30 Pm    THUYẾT GIẢNG         
Địa Chỉ:       872  PINERIDGE DR.  LAKE CITY, GA 30260
Tel:              (404) 254 - 4447              

      -  CHÙA QUÁN THẾ ÂM           

Thứ Bảy:     Ngày 28 - 10 - 2017          
Buổi Tối::     7:00 Pm - 9:00 Pm       THUYẾT GIẢNG    
Địa Chỉ:       4180  ARC WAY.  NORCROSS, GA 30093
Tel:              (404) 457 - 7007 / (678) 812 1208        
         
       -  CHÙA QUÁN THẾ ÂM           
           
Chủ Nhật:    Ngày 29 - 10 - 2017        
Buổi Sáng:  10:00 Am - 11:30 Am    THUYẾT GIẢNG             
Địa Chỉ:       4180  ARC WAY.  NORCROSS, GA 30093
Tel:              (404) 457 - 7007 / (678) 812 1208        
                                                         
  HỘI TRƯỜNG SAVANNAH RAPIDS    
   ĐỊNH VÂN  & TÂM NGUYÊN TỔ CHỨC   

Chủ Nhật:   Ngày 29 - 10 - 2017
Từ:        5:00 Pm - 7:30 Pm    THUYẾT GIẢNG & THAM VẤN           
Điạ Chỉ: 3300 EVANSTO LOCKS RD .MARTINEZ, GA  30907      
Tel:        (678) 699 - 0025 / (803) 761 - 2829         
                       
* TIỂU BANG LOUISIANA & ALABAMA 
    Từ Ngày 30/10 Đến Ngày 03/11/2017   

             -  CHÙA BỒ ĐỀ             
                                  
Thứ Hai:     Ngày  30 - 10 - 2017           
Buổi Tối:     7:30 Pm - 9:00 Pm       THUYẾT GIẢNG     
Địa Chỉ:      4386 LINCOLN  ST .  NEW ORLEANS, LA  70131
Tel:             (504) 392 - 0237 /  (504) 237  3944              
                                        
        - TƯ GIA HUỆ HIỀN                 
                                                
Thứ Tư:    Ngày 01 - 11 - 2017
Buổi Tối:   7:30 Pm - 9:00 Pm       THUYẾT GIẢNG                                                
Địa Chỉ:    1817 LAKE RIDGE RD, BIRMINGHAM, AL 35216
Tel:           (205) - 222 - 5541 / (205) 370 - 3558                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     * TIỂU BANG FLORIDA             
Từ Ngày 03 Đến Ngày 10 / 11 / 2017    
               
      -  NI VIỆN PHỔ HIỀN       

Th́ứ Sáu:   Ngày 03 - 11 - 2017
Từ:            7:30 Pm - 9:00 Pm   THUYẾT GIẢNG
Địa Chỉ:     2412 TOMOKA FARMS RD. PORT ORANGE, FL 32128
Tel:            (407) 680 - 8383                  

      - CHÙA PHƯỚC HÒA 

Thứ Bẩy:    Ngày 04 - 11 - 2017
Từ:             7:30 Pm - 9:00 Pm      THUYẾT GIẢNG     
Địa Chỉ:      4300 ELLIS RD.   FORT MYERS, FL 33905
Tel:            (239) 440 - 0564                  
                                                                                                                                                                                                                                 
             - CHÙA BÁO ÂN           
                                                                                                   
Chủ Nhật :   Ngày 05 - 11 - 2017                                 
Buổi Sáng:  11:00 Am - 12:30 Pm       THUYẾT GIẢNG                  
Địa Chỉ:       5788 N APOPKA VINELAND RD. ORLANDO, FL 32818                                      
Tel:             (407) 968 - 7920                     
                                                                   
     - ARAMAIC HALL
ĐỒNG ANH TỔ CHỨC   
                                  
Chủ Nhật:  Ngày  05 - 11 - 2017                                          
Buổi Tối:      5:00 Pm - 8:00 Pm      THUYẾT GIẢNG             
Địa Chỉ:     4650 KERNAN BLVD  S. JACKSONVILLE, FL 32224
Tel:            (904) 338 - 8831             

           - CHÙA TỊNH TÂM      
                                                                                                       
Thứ Hai:     Ngày 06 - 11 - 2017                                                
Buổi Tối:     6:00 Pm - 8:00 Pm       THUYẾT GIẢNG       
Địa Chỉ:      10547  ANDERS BLVD. JACKSONVILLE, FL 32246                
Tel:             (904) 338 - 8831               

       -  TU VIỆN HƯƠNG HẢI                                                

Thứ Ba:       Ngày 07 - 11 - 2017       MỘT NGÀY TU HỌC    
Buổi Sáng:  10:30 Am - 12:00 Pm     THUYẾT GIẢNG       
                                                              
Buổi Tối:      8:00 Pm - 9:30 Pm      THUYẾT GIẢNG    
Điạ Chỉ:       2321  SW 127th AVE. DAVIE, FL 33325
Tel:              (954) 424  9865
                       
      - TỊNH ĐỘ PHỔ ĐÀ SƠN    
                         
Thứ Tư:     Ngày 08 - 11 - 2017
Từ:            5:30 Pm - 7:00 Pm    
Địa Chỉ:     5634  CRISSMAN DR . NORTH SAINT. PETERSBURG, FL  33714
Tel:           (727) 239 3211                        

  - PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG   

Thứ Năm:   Ngày 09 - 11 - 2017
Từ:             7:30 Pm - 9:00 Pm      
Địa Chỉ:      5607  TOWN  N.  COUNTRY BLVD. TAMPA,  FL
Tel:             (770) 572 - 9658 / (813) 317 - 1816      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      *    TIỂ́       Ti  TIỂU BANG MISSOURI                                                  
Từ Ngày 10  Đến Ngày 12 / 11 / 2017        
                                                    
             -  CHÙA TỪ BI                              
                                   
Thứ Sáu:   Ngày 10 - 11 - 2017                                                    
Buổi Tối:    7:00 Pm - 9:00 Pm       THUYẾT GIẢNG      
                                                                                                                     
Thứ Bảy:    Ngày 11 -  10 - 2017                                      
Từ:             7:00 Pm - 9:00 Pm       THUYẾT GIẢNG                                 
Địa Chỉ:     1614  WHITE  AVEKANSAS  CITY,  MO 64126              
Tel:             (816) 663 - 4147 /  (816) 920 - 7633                   
                                                                                           
* TIỂU BANG INDIANA                                                      
Từ Ngày 12 Đến Ngày 15/11/2017    
                  
          -  CHÙA PHỔ MINH               
                                                                         
Chủ Nhật    Ngày 12 - 11 - 2017
Từ:             2:30 Pm - 4:00 Pm      THUYẾT GIẢNG            
Địa Chỉ:      4100  MAIN  ST. ANDERSON, IN  46013
Tel:             (765) 602 - 8533                             

       - TƯ GIA NGUYÊN HẰNG                       
                              
Chủ Nhật:    Ngày 12 - 11 - 2017
Buổi Tối:      8:00 Pm - 9:30 Pm        THUYẾT GIẢNG          
Địa Chỉ:       12501 HAWKS LANDING DR. FISHERS, IN 46037
Tel:              (317) 603 - 2168                   
                                                            
      - CHÙA ĐẠI BI          

Thứ Năm:    Ngày 16 - 11 - 2017
Từ:              7:30 Pm - 9:00 Pm        THUYẾT GIẢNG           
Địa Chỉ:       5965 E. STATE BLVD. FORT WAYNE, IN 46815
Tel:              (260) 710 - 4468                                               
                                                                                                                                                                                                                                                             
  * TIỂU BANG MINESOTA   
Từ Ngày 17 Đến Ngày 22 /11/ 2017     

HỘI TRƯỜNG  ST CLOUD MINESOTA     
         CHÙA GIÁC LÂM TỔ CHỨC             
                                                                                                                                                                                                                                                                    
Thứ Bảy:       Ngày 18 - 11 - 2017                                             
Buổi Sáng:    9:00 Am - 11:00 Am   THUYẾT GIẢNG     
                                                           
Buổi Tối:       7:30 Pm - 9:00 Pm    THUYẾT GIẢNG
Địa Chỉ:        700 7th ST S . WAITE PARK, MN 56387
Tel:               (507) 271 - 2922    
                                                                                                     
  *-  HIGHLAND PARK HIGH SCHOOL 
  NHƯ HẠNH * NHẬT TÀI TỔ CHỨC           
                   
Chủ Nhật:    Ngày 19 - 11 - 2017                                            
Buổi Sáng:   9:00 Am - 11:00 Am       THUYẾT GIẢNG          
                                                      
Chủ Nhật:     Ngày 19 - 11 - 2017
Buổi Chiều:   7:30 Pm - 9:00 Pm        THAM VẤN           
Địa Chỉ:        1015 SNELLING AVE S . ST PAUL, MN 55116
Tel:               (507) 271 - 2922   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          **      TIỂU TIỂU BANG IDAHO     
Từ Ngày 22 Đến Ngày 24 / 11 / 2017 
                                                    
       -*CHÙA LINH THỨU          

Thứ Tư:       Ngày  22 - 11 - 2017
Buổi Tối:     7:30 Pm - 9:00 Pm        THUYẾT GIẢNG  
                                                                                 
Thứ Năm:    Ngày  23 - 11 - 2017           
Buổi Tối:     7:30 Pm - 9:00 Pm        THUYẾT GIẢNG  
Địa Chỉ:       8813 W. ARDENE ST.  BOISE,  ID 83709     
Tel:              (617) 818 - 0697      
                                                       
  * TIỂU BANG COLORADO      
Từ Ngày 24 Đến Ngày 26 / 11 / 2017   

      - THIỀN ĐƯỜNG THIỀN LÂM   
                                                                                     
Thứ Sáu:    Ngày 24 - 11 - 2017                                                       
Buổi Tối:     7:00 Pm - 9:00 Pm        THUYẾT GIẢNG                                              
Địa Chỉ:      1755  S  DECATURE  ST. DENVER, CO 80219                     
Tel:              (720) 251 - 6010                     
                                        
     -  HỘI TRƯỜNG HOA SEN  
           VIÊN MAI  TỔ CHỨC                                           
                             
Thứ Bảy:     Ngày 25 - 11 - 2017
Buổi Sáng:  11:00 Am - 12:00 Pm      THUYẾT GIẢNG     
Địa Chỉ:       2603 - 2605 W HAMPDEN AVE
                   TOWN OF SHERIDEN, CO 80110
Tel:              (720) 209 - 2778                            
                                                                            
  ALL SAINTS CATHOLIC CHURCH
             THIỆN HỮU TỔ CHỨC                
                                      
Thứ Bảy:  Ngày 25 - 11 - 2017                                  
Từ:           4:00 Pm - 7:00 Pm      THUYẾT GIẢNG & THAM VẤN      
Địa Chỉ:    2559  FEDERAL BLVD . DENVER, CO  82011
Tel:           (720) 323 - 8268                       

  * TIỂU BANG TEXAS                                     
Từ Ngày 26 /11 Đến Ngày 01 / 12 / 2017  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
   -TỪ BI ĐẠO TRÀNG    
          
Chủ Nhật:    Ngày 26 - 11 - 2017             
Từ:              11:00 Am - 1:00 Pm       THUYÊT GIẢNG   
Địa Chỉ:       16827 MUESCHKE RD. CYPRESS, TX  77433
Tel:              (832) 657 - 9147                  
                                               
          - CHÙA PHẬT ÂN              

Chủ Nhật:   Ngày 26 - 11 - 2017                       
Buổi Tối:     6:00 Pm - 8:00 Pm        THUYẾT GIẢNG                         
Địa Chỉ:      6026  SOUTH ACRES DR. HOUSTON, TX 77048                  
Tel:             (281) 771 - 2452               
               
           - CHÙA QUẢNG ĐỨC                                                                
                                                  
Thứ Hai:     Ngày 27 - 11 - 2017                                                   
Buổi Tối:    8:00 Pm - 9:30 Pm       THUYẾT GIẢNG
Địa Chỉ:      17703  French Rd . Houston, TX  77084                                  
Tel:             (504) 723 - 9232  /  (713) 636 – 2404
                                                                                      
 * TIỂU BANG ARIZONA                                                          
Từ Ngày 01 Đến Ngày 03/ 12 / 2017                                      
             
   -  NHƯ LAI THIỀN TỰ (PHOENIX)        
                                                                                                           
Thứ Bảy:      Ngày 02 - 12 - 2017                                    
Buổi Sáng:   10::00 Am - 11:30 Am     THUYẾT GIẢNG         
                                          
Thứ Bảy:      Ngày 02 - 12 - 2017                                    
Buổi Tối:       8::00 Pm - 9:30 Pm     THUYẾT GIẢNG         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Địa Chỉ:    4842  N  51  ST  AVE PHOENIX, AZ  85031                  
Tel:              (623) 845 - 7777 / (619) 564 - 1628                                      
Email:       nhulaithientuphoenix@yahoo.com                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
* TIỂU BANG CALIFORNIA      
         MIỀN NAM                                       
Từ Ngày 03 Đến Ngày 07 / 12 / 2017    
- NHƯ LAI THIỀN TỰ (SAN DIEGO)        
            
Chủ Nhật:     Ngày 03 - 12 - 2017                                                    
Buổi Sáng:   10:00 Pm - 12:00 Pm          THUYẾT GIẢNG            
Địa Chỉ:        3340  CENTRAL  AVE. SAN DIEGO,  CA 92105             
Tel:               (619) 563 - 5817                          

    - CHÙA  LINH QUANG      

Chủ Nhật:       Ngày 03 - 12 - 2017         
Buổi Chiều      4:00 Pm - 6:00 Pm       THUYẾT GIẢNG                 
Địa Chỉ:            3224  W.  135th  ST . HAWTHORNE,  CA  90250
Tel:                   (310) 381 - 9190              
                                                                                                                  
- TỊNH THẤT HIỀN NHƯ    

Thứ Ba          Ngày  05 – 12 - 2017                                                                                            
Buổi Tối:      8:00 Pm - 9:30 Pm         THUYẾT GIẢNG                
Địa Chỉ:       4218  TYLER  AVE . EL MONTE, CA  91731          
Tel:              (626) 442 - 2062    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - TU VIỆN AN LẠC
                               
Thứ Tư:   Ngày 06 - 12 - 2017
Từ:          7:00 Pm - 8:30 Pm      THUYẾT GIẢNG        
Địa Chỉ:   901  S SATICOY AVE. VENTURA, CA  93004
Tel:          (805) 479 – 3939              

 * TIỂU BANG CALIFORNIA                  
               MIỀN BẮC                                                
Từ Ngày 07 Đến Ngày 12 / 12 / 2017   

          - ĐẠO TRÀNG AN HẠNH         
                   
Thứ Sáu::     Ngày 08 - 12 - 2017
Buổi Tối:       6:30 Pm - 9:00 Pm        THUYẾT GIẢNG                                 
Địa Chỉ:        4941  EBERLY DR  SAN JOSE,  CA 95111
Tel:               (408) 326 - 9758                      
                            
     - HỘI TRƯỜNG YERBA BUENA   
           AN NGUYỆT TỔ CHỨC

Thứ Bảy:        Ngày 09 - 12 - 2017                              
Buổi Sáng:     11:00 Am - 1::00 Pm     THUYẾT GIẢNG                      
Địa Chỉ:        1855  LUCRETIA SAN JOSE,  CA  95122
Tel:                (408) 644 - 9653                

        CHÙA THIỆN ÂN      
                                        
Thứ Bảy:    Ngày 09 - 12 - 2017       
Buổi Tối:   7:00 Pm - 9:00 Pm           THUYẾT GIẢNG                    
                                                                
Chủ Nhật:   Ngày 10 - 12 - 2017                       
Buổi Sáng:  10:00 Am - 11:30 Am     THUYẾT GIẢNG                   
Địa Chỉ:      4354 W MCKINLEY AVE. FRESNO, CA 93722    
Tel:              (559) 547  6037 / (669) 300 - 4568   

       - CHÙA HUYỀN GIÁC     
                                                                         
Chủ Nhật::    Ngày 10 - 12 - 2017
Buổi Chiều:  4:00 Pm - 6:00 Pm        THUYẾT GIẢNG                                 
Địa Chỉ:        5210  58TH  ST. SACRAMENTO, CA 95820
Tel:               (916) 207 - 1040                             
                                                                                                                                               
TIỂU BANG WASHINGTON                                            
   Từ Ngày 12  Đến Ngày 18 / 12 /2017      
                            
      - TƯ GIA TƯỜNG KIM           
                                            
Thứ Sáu:     Ngày 15 - 12 - 2017
Buổi Tối:      6:00 Pm - 8:00 Pm      THUYẾT GIẢNG                                      
Địa Chỉ:       716 MONROE AVE NE. RENTON WA 98056                
Tel:              (425) 919 - 9690           
                                                                                            
       -  CHÙA CỔ LÂM               
                                             
Thứ Bảy      Ngày 16 - 12 - 2017
Buổi Sáng:  9:30 Am -  11:30 Am     THUYẾT GIẢNG                           
Địa Chỉ:      3503  S GRAHAM  STSEATTLE,  WA  98118                                     
Tel:             (206) 723 -  4741        
                                                                                                                        
      - TƯ GIA KHÁNH MINH         
                                                      
Thứ Bảy:     Ngày 16 - 12 - 2017
Buổi Tối:      4:00 Pm - 6:00 Pm      THUYẾT GIẢNG                                      
Địa Chỉ:       20302 . 7TH  PLACE. W LYNNWOOD, WA 98036                   
Tel:              (206)  364 - 6195                  

      ĐẠO TRÀNG PHỔ HIỀN      
                                       
Chủ Nhật:    Ngày 16 - 11 - 2017
Từ:              9:00 Am - 5:00 Pm     TU HỌC MỘT NGÀY            
Địa Chỉ:  1635 FRUITLAND DR. BELLINGHAM, WA 98226
Tel:              (360) 671 - 0446   

           

Nguyện Cho Khắp Mười Phương Thế Giới
Đầy Rừng Cây Y Báu Trang Nghiêm
                                            Pháp Âm Vi Diệu Vang Rền         
Phật Và Bồ Tát Thuyết Tuyên Đạo Mầu
                                                                                                                            

                                    HOÀN MÃN
Chủ đề: , ,

2 comments

  1. Chị ơi, hình như lịch trình của Thầy có thay đổi phải không chị?    ReplyDelete
    Replies
    1. Gọi hỏi trước khi đi nha, chương có thay đổi

      Delete

Lên đầu trang